logo

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 1, 2020

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΌΡΩΝ Οι παρόντες Όροι Χρήσης συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και της We Are 365 LLC ("Εταιρεία", "εμείς", "εμάς" ή "μας"), σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση από εσάς του ιστότοπου https://mydeals365.com , καθώς και κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας, καναλιού πολυμέσων, κινητού ιστότοπου ή κινητής εφαρμογής που σχετίζεται, συνδέεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συλλογικά, ο "Ιστότοπος") . Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης. ΕΆΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΤΌΤΕ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΡΗΤΆ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα ενσωματώνονται ρητά στο παρόν μέσω παραπομπής. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιούμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" των παρόντων Όρων χρήσης και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και αποδεχθεί τις αλλαγές στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης με τη συνεχή χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση είναι αντίθετη προς το νόμο ή τους κανονισμούς ή μας υποβάλλει σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε τέτοια δικαιοδοσία ή χώρα. . Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλα μέρη το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι είναι εφαρμόσιμοι. Η Ιστοσελίδα προορίζεται για χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στην Ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα ανήκει σε εμάς και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο, οι φωτογραφίες και τα γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχει (τα "Σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας έχουν παραχωρηθεί με άδεια χρήσης και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στην Ιστοσελίδα "ΩΣ ΕΧΕΙ" για την ενημέρωσή σας και την προσωπική σας χρήση και μόνο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήμα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να προστεθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να προβληθεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να αδειοδοτηθεί ή να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει ορθή πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν ρητά παραχωρηθεί στην Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΏΝ Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (2) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, (3) δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, script ή με άλλο τρόπο, (4) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και (5) η χρήση του Ιστότοπου δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι ψευδείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιουδήποτε μέρους της).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που σας παρέχουμε. Ο Ιστότοπος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια, εκτός από εκείνες που υποστηρίζονται ή εγκρίνονται ειδικά από εμάς. Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην: 1. Να ανακτάτε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να καταρτίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς την έγγραφη άδειά μας. 2. Να συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένα πλαίσια ή συνδέσμους προς την Ιστοσελίδα. 3. Αντιγράφετε ή προσαρμόζετε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της HTML, της JavaScript ή άλλου κώδικα. 4. Εκτός από το αποτέλεσμα της χρήσης, της χρήσης, της εκκίνησης της τυπικής μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, να αναπτύσσετε ή να διανέμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε spider, ρομπότ, βοηθητικού προγράμματος παγίδευσης, scraper ή αναγνώστη που έχει εξωτερική πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή να χρησιμοποιείτε ή να εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένα σενάρια ή άλλο λογισμικό. 5. Χρήση αντιπροσώπου αγορών ή αντιπροσώπου αγορών για την πραγματοποίηση αγορών στον Ιστότοπο. 6. Να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας ανταγωνισμού μαζί μας ή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εισοδήματος ή επιχειρηματικό εγχείρημα.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ Ο Ιστότοπος δεν προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν ή να αναρτούν περιεχόμενο. Ενδέχεται να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε, να ερμηνεύσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών. , γραφικά, σχόλια, προτάσεις ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, "Συνεισφορές"). Οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Ως εκ τούτου, κάθε Συνεισφορά που διαβιβάζετε μπορεί να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του ιστότοπου. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιαδήποτε Συνεισφορά, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 1. Η δημιουργία, η διανομή, η μετάδοση, η δημόσια προβολή ή εκτέλεση και η πρόσβαση, η λήψη ή η αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν ή θα παραβιάσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών. , ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. 2. Είστε ο δημιουργός και ιδιοκτήτης ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, αποδεσμεύσεις και δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε και να εξουσιοδοτήσετε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τον Ιστότοπο. . και τους παρόντες Όρους χρήσης. 3. Έχετε τη συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την έγγραφη άδεια κάθε αναγνωρίσιμου προσώπου στις Συνεισφορές σας για να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την εικόνα κάθε αναγνωρίσιμου προσώπου για να επιτρέψετε τη συμπερίληψη και τη χρήση. των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται. από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης. 4. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές. 5. Οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, συστήματα πυραμίδας, αλυσιδωτές επιστολές, spam, μαζική αλληλογραφία ή άλλες μορφές προσέλκυσης. 6. Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, πρόστυχες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, δυσφημιστικές ή επιλήψιμες (όπως καθορίζεται από εμάς). 7. Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν. 8. Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για να παρενοχλήσουν ή να απειλήσουν (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και για να προωθήσουν τη βία κατά συγκεκριμένου προσώπου ή κατηγορίας ανθρώπων. 9. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.

ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Άδεια χρήσης Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω μιας εφαρμογής για κινητά, σας παραχωρούμε ένα ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής για κινητά σε ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκουν ή ελέγχονται από εσάς, και πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής για κινητά στις εν λόγω συσκευές αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης εφαρμογής για κινητά που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν πρέπει να: (1) να αποσυμπιέσετε, να κάνετε αντίστροφη μηχανική, να αποσυναρμολογήσετε, να επιχειρήσετε να αντλήσετε τον πηγαίο κώδικα ή να αποκρυπτογραφήσετε την εφαρμογή, (2) να προβείτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, βελτίωση, μετάφραση ή παράγωγη εργασία της εφαρμογής, (3) να παραβιάσετε τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση της εφαρμογής, (4) να αφαιρέσετε, να τροποποιήσετε ή να αποκρύψετε οποιεσδήποτε σημειώσεις ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σημειώσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων) που έχουν αναρτηθεί από εμάς ή τους δικαιοπάροχους της εφαρμογής- (5) να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας εισοδήματος, εμπορική επιχείρηση ή άλλο σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί ή δεν προορίζεται, (6) να καταστήσετε την εφαρμογή διαθέσιμη μέσω δικτύου ή άλλου περιβάλλοντος που επιτρέπει την πρόσβαση ή τη χρήση πολλαπλών συσκευών ή χρηστών ταυτόχρονα- (7) να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για τη δημιουργία προϊόντος, υπηρεσίας ή λογισμικού που είναι, άμεσα ή έμμεσα, ανταγωνιστικό ή με οποιονδήποτε τρόπο υποκατάστατο της εφαρμογής- (8) να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για την αποστολή αυτοματοποιημένων ερωτημάτων σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή για την αποστολή μη ζητηθέντων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- ή (9) να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε από τις διεπαφές μας ή άλλη πνευματική μας ιδιοκτησία κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αδειοδότηση ή τη διανομή οποιασδήποτε εφαρμογής, αξεσουάρ ή συσκευής για χρήση με την εφαρμογή.

Συσκευές Apple και Android Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας που λαμβάνετε από το Apple Store ή το Google Play (καθένας από αυτούς είναι "Μεταπωλητής Εφαρμογών") για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο: (1) Η άδεια που σας χορηγείται για την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας περιορίζεται σε μία μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της εφαρμογής σε συσκευή που χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα Apple iOS ή Android, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που καθορίζονται στους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών του Διανομέα Εφαρμογών- (2) είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, και αναγνωρίζετε ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογών δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, (3) Σε περίπτωση που η κινητή εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ειδοποιήσετε τον αντίστοιχο Διανομέα Εφαρμογής και ο Διανομέας Εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους και τις πολιτικές του, μπορεί να επιστρέψει το τίμημα αγοράς, εάν υπήρχε, που καταβλήθηκε για την κινητή εφαρμογή, και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διανομέας Εφαρμογής δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την κινητή εφαρμογή- (4) δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως "υποστηρικτική χώρα". τρομοκρατίας" και (ii) δεν περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ- (5) πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους της συμφωνίας με τρίτους όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, για παράδειγμα, εάν έχετε μια εφαρμογή VoIP, τότε δεν πρέπει να παραβιάζετε τη συμφωνία σας για την υπηρεσία ασύρματων δεδομένων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, και (6) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι μεταπωλητές εφαρμογών είναι τρίτοι δικαιούχοι των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας άδειας χρήσης της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που περιέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης και ότι κάθε μεταπωλητής εφαρμογών θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που περιέχονται στους παρόντες Όρους χρήσης έναντι εσάς ως τρίτου δικαιούχου αυτής.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα ("Υποβολές") που μας παρέχετε δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νομικό, εμπορικό ή άλλο σκοπό, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα επί των εν λόγω Υποβολών και εγγυάστε ότι οι εν λόγω Υποβολές είναι πρωτότυπες ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τις εν λόγω Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα προσφυγής εναντίον μας για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

ΔΙΚΤΥΑΚΌΣ ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΡΊΤΩΝ Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή να αποστέλλεται μέσω του Ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Ιστότοποι τρίτων"), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές. . , λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτους ("Περιεχόμενο τρίτων"). Οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων και το περιεχόμενο τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή επαληθεύονται ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητά τους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου που προσπελαύνεται μέσω του ιστότοπου ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου που δημοσιεύεται. στον ιστότοπο, διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, του προσβλητικού χαρακτήρα, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων πολιτικών των ιστότοπων τρίτων ή του περιεχομένου τρίτων που περιέχονται σε αυτούς. Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιασδήποτε ιστοσελίδας τρίτου μέρους ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την υποστήριξή τους από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή σε σχέση με οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε μέσω ιστοσελίδων τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοσελίδων και άλλων εταιρειών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον αντίστοιχο τρίτο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ιστότοπους τρίτων και θα μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που θα υποστείτε ή ζημίες που θα σας προκληθούν σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής αυτού ή οποιασδήποτε επαφής με ιστοσελίδες τρίτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας, όπως διαφημίσεις στην πλαϊνή μπάρα ή διαφημιστικά banner. Εάν είστε διαφημιστής, πρέπει να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τις διαφημίσεις που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων. Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, εγγυάστε και δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων δημοσιότητας και των συμβατικών δικαιωμάτων. Εμείς απλώς παρέχουμε το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) να παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, (2) να λαμβάνουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα κατά οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την αποκλειστική μας κρίση, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναφοράς του εν λόγω χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά την αποκλειστική μας κρίση και χωρίς περιορισμό, να απορρίπτουμε, να περιορίζουμε την πρόσβαση, να περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούμε (στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρούμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιούμε όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερμεγέθη ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας- και (5) να διαχειριζόμαστε τον Ιστότοπο με άλλον τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και στη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιστότοπου.

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Δείτε την Πολιτική απορρήτου μας: https://mydeals365.com/politica-de-privacidad . Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σημειώστε ότι ο Ιστότοπος φιλοξενείται στην Αργεντινή. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στην Αργεντινή, τότε μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στην Αργεντινή και συμφωνείτε με τη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στην Αργεντινή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ όσο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΌΝΤΩΝ ΌΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΕΥΘΎΝΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΎΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ IP) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ Ή ΧΩΡΊΣ ΛΌΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΔΉΛΩΣΗΣ, ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟΥ ΝΌΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ. ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΤΕ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΕΥΧΈΡΕΙΑ.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στο όνομά σας, σε δανεικό ή υποτιθέμενο όνομα ή στο όνομα τρίτου, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό του τρίτου. μέρους. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναζήτησης αστικών, ποινικών και δικαστικών μέτρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε, να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Συμφωνείτε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής της Ιστοσελίδας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να συντηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις ή δημοσιεύσεις σε σχέση με τον Ιστότοπο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι παρόντες Όροι διέπονται και ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η We Are 365 LLC και εσείς συμφωνείτε αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους.

ΕΠΊΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΩΝ Συμφωνείτε να υποβάλετε αμετάκλητα όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τους Όρους ή τη σχέση που δημιουργείται από την παρούσα Συμφωνία στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το My Deals 365 διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία επί της ουσίας του θέματος στα δικαστήρια της χώρας όπου διαμένετε ή, εάν οι παρόντες Όροι έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του εμπορίου ή του επαγγέλματός σας, στην πολιτεία του κύριου τόπου κατοικίας σας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΩΣ ΈΧΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ. ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΎΜΑΣΤΕ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΡΗΤΏΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΏΝ, ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΌ. ΔΕΝ ΔΊΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ (1) ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΛΆΘΗ Ή ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (2) ΖΗΜΊΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (2) ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΦΎΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, (3) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΏΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΏΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Ή/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ, ( 4) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΉ Ή ΠΑΎΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ, (5) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΙΟΎΣ, TROYAN HORSE, Ή Ό, ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΊ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ, ΚΑΙ / Ή (6) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΑΡΆΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΏΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΌΘΗΚΕ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΓΚΡΊΝΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΊΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΈΡΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΌΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΣΎΝΔΕΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΌΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΙΣΤΟΤΌΠΟΥ, ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΈΝΟΥ Ή ΆΛΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ. ΈΝΑ ΜΈΡΟΣ Ή ΟΠΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΜΕΤΑΞΎ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΝΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΉ ΚΡΊΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΊ ΌΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΜΕΊΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΆΚΤΟΡΈΣ ΜΑΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΑΠΈΝΑΝΤΊ ΣΑΣ Ή ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ, ΕΙΔΙΚΉ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΏΝ, ΖΗΜΙΏΝ ΑΠΌ ΑΠΏΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΑΠΌ ΕΣΆΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΈΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ. ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων στελεχών, αντιπροσώπων, εταίρων και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, που προκύπτουν. από τρίτους που οφείλονται ή απορρέουν από: (1) τη χρήση της Ιστοσελίδας, (2) την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, (4) την παραβίαση από εσάς των δικαιωμάτων τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (5) οποιαδήποτε ανοικτή επιβλαβή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο πρέπει να μας αποζημιώσετε, και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται στην παρούσα κατακύρωση όταν λάβουμε γνώση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στον Ιστότοπο προκειμένου να διαχειριστούμε την απόδοση του Ιστότοπου, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που δημιουργούμε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που διαβιβάζετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση αυτών των δεδομένων και παραιτείστε με το παρόν από κάθε δικαίωμα αγωγής εναντίον μας που προκύπτει από την απώλεια ή αλλοίωση αυτών των δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ

Η επίσκεψη στον Ιστότοπο, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών συνιστούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο ικανοποιούν κάθε νομική απαίτηση η επικοινωνία αυτή να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΏΝ, ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΏΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΑΡΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΊΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΎΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΜΆΣ Ή ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κανόνα, διατάγματος ή άλλου νόμου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή για πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων για οποιοδήποτε μέσο εκτός των ηλεκτρονικών μέσων.

ΑΛΛΟΙ Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε κάποια ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη ή μέρος της διάταξης θα θεωρηθεί διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Δεν δημιουργείται καμία σχέση κοινοπραξίας, σύμπραξης, εργασίας ή αντιπροσώπευσης μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων Χρήσης ή της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ένσταση που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή των παρόντων Όρων χρήσης και την αδυναμία των μερών να υπογράψουν για την επιβολή των παρόντων Όρων χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Είμαστε 365 LLC 800 SE 4th Avenue, Hallandale Beach, FL 33009 Ηνωμένες Πολιτείες hello+usweare365.io

Copyright © 2024 365 Προσφορές. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή των κειμένων χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Οι φωτογραφίες προϊόντων, οι εικόνες και τα φυλλάδια προορίζονται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Οι μειωμένες τιμές προέρχονται από τους επίσημους διανομείς που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι προσφορές ισχύουν από και μέχρι την ημερομηνία λήξης ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ο σκοπός αυτού του ιστότοπου είναι ενημερωτικός και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεκδίκηση των προϊόντων. Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.